.

ΑΙΤΗΣΗ

για τη στελέχωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  κατόπιν της υπ’αριθμ. 22174/ 04-07-2017 ανακοίνωσης – πρόσκλησης.

Π Ρ Ο Σ: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Παρακαλώ, με βάση τη με αριθμ. 22174/ 04-07-2017 ανακοίνωση– πρόσκληση σας, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσπαση μου στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

Upload
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έκδοση του Π.Υ.Μ. εντός της τιθέμενης προθεσμίας μπορείτε να το προσκομίσετε αυτοπροσώπως ή να το αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΥΠΕΣΔΑ-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα, το αργότερο έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης επεξεργασίας των αιτήσεων, ήτοι την  31η Ιουλίου 2017.