ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

για τη στελέχωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) κατόπιν της υπ’αριθμ. 23836/14-09-2016 ανακοίνωσης – πρόσκλησης.

Π Ρ Ο Σ: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)

Παρακαλώ, με βάση τη με αριθμ. 23836/14-09-2016 ανακοίνωση– πρόσκληση σας, όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την απόσπαση μου στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

------------------------------------------------------------------------------
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload
Upload
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η έκδοση του Π.Υ.Μ. εντός της τιθέμενης προθεσμίας μπορείτε να το προσκομίσετε αυτοπροσώπως ή να το αποστείλετε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΥΠΕΣΔΑ-Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Βασ. Σοφίας 15, ΤΚ 10674, Αθήνα, το αργότερο έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης επεξεργασίας των αιτήσεων, ήτοι την 20/10/2016.