ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

20160210_espa_simansi
Ο Διαγωνισμός εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα” του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ευχαριστούμε για τo ενδιαφέρον σας για τον πρώτο διαγωνισμό IT4gov. Η υποβολή προτάσεων για το διαγωνισμό έληξε στις 29/2/2016 και ώρα 15:00 όπως είχε ανακοινωθεί. Στη συνέχεια οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα. Θα είμαστε σε επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας όλες οι φάσεις του διαγωνισμού για να ενημερώνεται ό κάθε ενδιαφερόμενος.

Η επωνυμία στην περίπτωση συμμετοχής ομάδας η νομικού προσώπου
Στοιχεία Συμμετέχοντος
Το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος ή του ατόμου που καταθέτει την αίτηση στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής ή συμμετοχής νομικού προσώπου. Το άτομο που δηλώνεται, ορίζεται ως ο υπεύθυνος επικοινωνίας για όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού
Στοιχεία Μελών Ομάδας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Βασικό email επικοινωνίας. Θα χρησιμοποιείται για κάθε επικοινωνία με τον/τους συμμετέχοντες
Διεύθυνση:* (Ταχυδρομική Διεύθυνση Επικοινωνίας)
Σταθερό η κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αναγράφεται ο τίτλος της εφαρμογής
Upload
Περιγράφεται σύντομα η προτεινόμενη λύση σε κείμενο 1500 λέξεων.

Θα πρέπει να αναφερθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες, η λειτουργική χρησιμότητα, η τεχνική περιγραφή, η ομάδα στόχος και η ωριμότητα της εφαρμογής. Εφόσον υπάρχουν ζητήματα απαιτούμενων θεσμικών παρεμβάσεων, τυχόν απαιτήσεις για άδειες χρήσης ή πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή άλλες ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής συμπληρώνονται στο κείμενο. Επίσης αναφέρονται τυχόν συνέργειες με άλλα ελληνικά ή/και ευρωπαϊκά έργα.

Αναφέρεται σύνδεσμος στην ιστοσελίδα όπου λειτουργεί (πιλοτικά) η προτεινόμενη λύση. Ο αναφερόμενος σύνδεσμος θα πρέπει να αναγράφεται με τη μορφή http://.... ή https://....
Αναφέρεται σύνδεσμος σε ηλεκτρονικό αποθετήριο (πχ github, dropbox,….) όπου είναι διαθέσιμος ο πηγαίος κώδικας. Ο αναφερόμενος σύνδεσμος θα πρέπει να αναγράφεται με τη μορφή http://.... ή https://....
Upload
Επισυνάπτεται αρχείο pdf όπου περιγράφεται το βασικό σενάριο χρήσης της εφαρμογής
Με την υποβολή αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό.